logo 18

NÂNG CẤP THÚ CƯỠI
Thời gian: 05:00 ngày 24/05/2024 - 5:00 15/06
Thú cưỡi:  Thú cưỡi có thể dùng để nâng cấp bao gồm: Voi Bản Đôn (sự kiện) và Mạch Thượng Phi Sương (thú cưỡi VIP).
* Lưu ý: Khi nâng cấp bằng thú cưỡi VIP sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn.
I. Voi Bản Đôn
- Nguyên liệu dùng để nâng cấp của S1 - S18 như sau:
Cấp
Tài Phú
Tinh - Hoạt Lực
Yên Ngựa
Dây Cương
Ngũ Hành Hồn Thạch
Huyền Tinh
Rate
Hạn Sử Dụng
Thú Cưỡi cấp 2
1200
10000
20
3
1000
05 Huyền Tinh 8
70%
15 Ngày
Thú Cưỡi cấp 3
2500
10000
30
7
2000
02 Huyền Tinh 9
60%
15 Ngày
Thú Cưỡi cấp 4
5000
15000
40
12
2500
05 Huyền Tinh 9
50%
20 Ngày
Thú Cưỡi cấp 5
10000
15000
40
15
3000
02 Huyền Tinh 10
45%
25 Ngày
Thú Cưỡi cấp 6
15000
20000
50
18
4000
03 Huyền Tinh 10
35%
30 Ngày
Thú Cưỡi cấp 7
25000
20000
50
25
5000
05 Huyền Tinh 10
30%
40 Ngày
- Nguyên liệu dùng để nâng cấp của S19 - S22 như sau:
Cấp
Tài Phú
Tinh - Hoạt Lực
Yên Ngựa
Dây Cương
Ngũ Hành Hồn Thạch
Huyền Tinh
Rate
Hạn Sử Dụng
Thú Cưỡi cấp 2
1200
5000
15
0
750
02 Huyền Tinh 8
70%
15 Ngày
Thú Cưỡi cấp 3
2500
5000
20
3
1500
01 Huyền Tinh 9
60%
15 Ngày
Thú Cưỡi cấp 4
5000
7500
25
5
1875
03 Huyền Tinh 9
50%
20 Ngày
Thú Cưỡi cấp 5
10000
7500
25
7
2250
05 Huyền Tinh 9
45%
25 Ngày
Thú Cưỡi cấp 6
15000
10000
30
12
3000
01 Huyền Tinh 10
35%
30 Ngày
Thú Cưỡi cấp 7
25000
10000
30
15
3750
02 Huyền Tinh 10
30%
40 Ngày
II. Mạch Thượng Phi Sương 
- Nguyên liệu dùng để nâng cấp của S1 - S18 như sau:
Cấp
Tài Phú
Tinh - Hoạt Lực
Yên Ngựa
Dây Cương
Ngũ Hành Hồn Thạch
Huyền Tinh
Rate
Hạn Sử Dụng
Thú Cưỡi cấp 2
1200
10000
30
3
1000
05 Huyền Tinh 8
75%
15 Ngày
Thú Cưỡi cấp 3
2500
10000
30
7
2000
02 Huyền Tinh 9
65%
15 Ngày
Thú Cưỡi cấp 4
5000
15000
40
12
2500
05 Huyền Tinh 9
55%
20 Ngày
Thú Cưỡi cấp 5
10000
15000
40
15
3000
02 Huyền Tinh 10
50%
25 Ngày
Thú Cưỡi cấp 6
15000
20000
50
18
4000
03 Huyền Tinh 10
40%
30 Ngày
Thú Cưỡi cấp 7
25000
20000
50
25
5000
05 Huyền Tinh 10
35%
40 Ngày
- Nguyên liệu dùng để nâng cấp của S19 - S22 như sau:
Cấp
Tài Phú
Tinh - Hoạt Lực
Yên Ngựa
Dây Cương
Ngũ Hành Hồn Thạch
Huyền Tinh
Rate
Hạn Sử Dụng
Thú Cưỡi cấp 2
1200
5000
20
0
750
02 Huyền Tinh 8
75%
15 Ngày
Thú Cưỡi cấp 3
2500
5000
20
3
1500
01 Huyền Tinh 9
65%
15 Ngày
Thú Cưỡi cấp 4
5000
7500
25
5
1875
03 Huyền Tinh 9
55%
20 Ngày
Thú Cưỡi cấp 5
10000
7500
25
7
2250
05 Huyền Tinh 9
50%
25 Ngày
Thú Cưỡi cấp 6
15000
10000
30
12
3000
01 Huyền Tinh 10
40%
30 Ngày
Thú Cưỡi cấp 7
25000
10000
30
15
3750
02 Huyền Tinh 10
35%
40 Ngày