logo 18

MỞ TẦN LĂNG VÀ TỐNG KIM LIÊN SERVER, LIÊN THÔNG MÁY CHỦ

BQT xin thông báo: MỞ TẦN LĂNG VÀ TỐNG KIM LIÊN SERVER, LIÊN THÔNG MÁY CHỦ

I. Thông báo chính thức liên thông máy chủ

1. Thời gian

- 5h00 ngày 17 tháng 10 năm 2023

- Liên thông máy chủ: S4 đến S10

- Liên thông máy chủ: S11 - S12

 2. Mở hoạt động liên Server

Các hoạt động: Tần Lăng và Tống Kim Liên Server. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.

- Tần Lăng:
Thời gian 7h - 17h: Tần Lăng server thường

Thời gian 17h - 23h30: Đóng bản đồ Tần Lăng server thường -> chỉ mở bản đồ Tần Lăng liên server.

- Tống Kim
Thời gian 11h30 hàng ngày: bản đồ Tống Kim server thường

Thời gian 21h30 hàng ngày: Đóng bản đồ Tống Kim server thường -> chỉ mở bản đồ Tống Kim liên server.

3. Chia cụm với các tính năng liên Server
Cụm liên thông tính năng (máy chủ cũ): S1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Cụm liên thông tính năng (máy chủ mới): S11-12-13-14-15